Síguenos en:
telefono933 393 585

Modificaciones en el Impuesto sobre Patrimonio

DECRET LLEI 7/2012, de 27 de desembre, de mesures urgents en matèria fiscal que afecten l'impost sobre el patrimoni.
TEXT PUBLICAT

El president de la generalitat de catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Govern ha aprovat i jo, en nom del Rei, i d’acord amb el que estableix l’article 67.6 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promulgo el següent

Decret llei

Preàmbul

L’article únic d’aquest Decret llei conté dues modificacions que afecten l’impost sobre el patrimoni: per una banda, es fixa l’import del mínim exempt en 500.000,00 euros i, per una altra, s’aprova per primer cop la tarifa de l’impost, que suposa, respecte de la tarifa estatal vigent fins ara, el manteniment dels imports dels vuit trams i l’increment dels tipus de gravamen en un 5%, llevat del corresponent al darrer tram, és a dir, per a la porció de base liquidable que excedeix de 10.695.996,06 euros, que s’incrementa en un 10%.

Les mesures assenyalades han d’ésser aprovades amb caràcter urgent, la qual cosa justifica que el Govern faci ús de l’instrument legislatiu excepcional del decret llei, a l’empara de l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya. Aquesta urgència es verifica perquè cal aprovar les mesures amb efectes de 31 de desembre de 2012, data de meritació de l’impost corresponent a aquest any.

Per tot això, en ús de l’autorització concedida en l’article 64 de l’Estatut d’autonomia, a proposta del conseller d’Economia i Coneixement, i d’acord amb el Govern

Decreto:

Article únic

Impost sobre el patrimoni

1. Amb efectes del 31 de desembre de 2012, es modifica l’article 2 de la Llei 31/2002, del 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives, que passa a tenir la redacció següent:

“Article 2

”Mínim exempt

”L’import del mínim exempt en l’impost sobre el patrimoni es fixa en 500.000,00 euros.”

2. Amb efectes del 31 de desembre de 2012, la base liquidable de l’impost es grava amb els tipus de l’escala següent:
Base liquidable fins a (€)     Quota (€)     Resta de base liquidable fins a (€)     Tipus aplicable percentatge

0,00                       0,00                 167.129,45          0,21
167.129,45           350,97             167.123,43         0,32
334.252,88           877,41             334.246,87         0,53
668.499,75           2.632,21          668.500,00         0,95
1.336.999,75        8.949,53          1.336.999,26     1,37
2.673.999,01        27.199,57        2.673.999,02     1,79
5.347.998,03        74.930,45        5.347.998,03     2,21
10.695.996,06     192.853,81      en endavant       2,75

Disposició final

Entrada en vigor

Aquest Decret llei entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació aquest Decret llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui el facin complir.

Barcelona, 27 de desembre de 2012

Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya

Andreu Mas-Colell

Conseller d’Economia i Coneixement
Su formulario no cumple con los siguientes criterios: Todos los campos (marcados con asteriscos) deben estar llenos y su contenido debe ser valido.
Por favor rellene todos los campos con *.
La dirección de correo es invalida.
El tipo de archivo/s adjunto/s es erroneo o no compatible.
  • Nombre*
  • Email*
  • Teléfono*
  • Mensaje*
  • He leído y acepto las condiciones de uso y la política de privacidad.
    *
  • Política de privacidad*
  • * obligatorio

Ubicación y Contacto

Paseo Sant Antoni, 33
08014 Barcelona
(Al lado de la Estación de Sants)

Tel.: 933 393 585
Fax.: 934 111 242
gestoriaalert@gestoriaalert.com
Horario :
Lunes a jueves
de 9h a 13:30h y de 16h a 19h
        Viernes de 9h a 14h